Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Historia

Rys historyczny Zespołu Szkół Zawoowych Nr 5 w Białymstoku
Historia szkoły
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku to szkoła z tradycjami.

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.
- Józef Piłsudski

DYREKTORZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 W BIAŁYMSTOKU

 • 01.09.1959 - 31.08.1967 - Jacek Sawera
 • 01.09.1967 - 31.08.1971 - mgr Henryk Popko
 • 01.09.1971 - 31.08.1972 - inż. Stanisław Bartoszewicz
 • 01.09.1972 - 31.12.1978 - mgr inż. Czesław Łapuć
 • 01.09.1979 - 31.08.1989 - mgr Krzysztof Łysko
 • 01.09.1989 - 31.08.2007 - mgr inż. Janina Nierychlewska
 • 01.09.2007 - 31.08.2013 - mgr Grażyna Kowerko
 • 01.09.2013 - - mgr Izabela Popławska


Rys historyczny Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

 • 1959 – powołanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Mrozach k. Ełku
 • 1960 – przeniesienie szkoły do budynku Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego przy ul. Dzierżyńskiego nr 14/16 w Białymstoku
 • 1964 – wybudowanie internatu w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40
 • 1965 – oddanie do użytku obecnego budynku szkoły
 • 1969 – powołanie Technikum Budowlanego dla Pracujących Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w Białymstoku
 • 1969 – zmiana nazwy szkoły na: Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w Białymstoku
 • 1976 – nadanie szkole imienia Generała Ignacego Prądzyńskiego
 • 1977 – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego Ministerstwa Budownictwa i Materiałów Budowlanych
 • 1977 – ufundowanie przez Białostockie Zjednoczenie Budownictwa sztandaru szkoły
 • 1978 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
 • 1982 – przekazanie szkoły przez Ministra Budownictwa w sferę gospodarki terenowej
 • 1983 – zmiana nazwy na Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego Regionalnego Zrzeszenia Budownictwa w Białymstoku
 • 1989 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
 • 1990 – powołanie Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • 1991 – powołanie Technikum Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej
 • 1992 – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
 • 1997 – przekazanie internatu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • 2002 – reforma systemu oświaty - powołanie nowych typów szkół: VIII Liceum Profilowane, Technikum Zawodowe Nr 5 czteroletnie, Technikum Uzupełniające trzyletnie
 • 2005 – pierwszy egzamin maturalny wg nowych przepisów w klasach liceum profilowanego
 • 2006 – pierwszy egzamin maturalny wg nowych przepisów w klasach technikum zawodowego czteroletniego
 • 2007 – przekazanie obowiązków dyrektora przez dyrektor Janinę Nierychlewską na ręce nowej dyrektor - Grażyny Kowerko
 • 2010 – otwarcie pracowni fryzjerskiej i nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich
 • 2012 – utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów budowlanych i fryzjer
 • 2012 – reforma oświaty - likwidacja VIII Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego Nr 5
 • 2012 – reforma oświaty – nowa podstawa programowa wprowadza zmianę kierunków kształcenia (rekrutacja na kierunek: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz – tynkarz)
 • 2012 – otwarcie szkolnych warsztatów budowlanych – pracowni budowlanej do zajęć praktycznej nauki zawodu
 • 2013 – pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową według wymogów nowej postawy programowej
 • 2013 – przekazanie obowiązków dyrektora przez dyrektor Grażynę Kowerko na ręce nowej dyrektor – Izabeli Popławskiej
 • 2013 - przystąpienie do projektu unijnego „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły”
 • 2013 – udział w projekcje KIK 34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2011-2017
 • 2013 – przystąpienie do projektu unijnego „Czas na staż”
 • 2013 - udział w projekcie Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim – w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy
 • 2013 - doposażenie pracowni komputerowej w ramach projektu „Cyfrowy Białystok”-
 • 2014 – rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych fryzjerskich
 • 2014 - realizacja projektu unijnego „Czas na staż”
 • 2014 - realizacja projektu unijnego „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły”
 • 2014 - realizacja projektów: „ Szkoła zawodowa szansą na dobry strat i pewna przyszłość” i „Kobieta na przestrzeni wieków”, w ramach pozyskanych grantów z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • 2015 - wprowadzenie zawodu dekarz do oferty kształcenia – klasa pod patronatem firmy FAKRO
 • 2015 – wprowadzenie zawodu fryzjer do oferty kształcenia
 • 2015 – udział uczniów w projekcie; „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” realizowanego w ramach programu Erasmus+
 • 2016 - utworzenie boiska trawiastego do piłki nożnej w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • 2016 – umowa o współpracy w zakresie klasy patronackiej w zawodzie dekarz z firmą Blachotrapez
 • 2016 – umowa o współpracy w zakresie klasy patronackiej w zawodzie murarz-tynkarz z firmą Prefbet Śniadowo
 • 2016 – umowa o współpracy w zakresie klasy patronackiej „Dobry Montaż” w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z firma Polskie Okna i Drzwi
 • 2017 – reforma oświaty – powstanie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5
 • 2017 – rozbudowa warsztatów szkolnych
 • 2017 – finaliści Turnieju Budowlanego Złota Kielnia w zawodzie dekarz
 • 2017 – rozpoczęcia prowadzenia projektu unijnego „Podnoszę kwalifikacje jestem dobrym pracownikiem”
 • 2017 – udział uczniów w „Europejskim stażu młodych kucharzy i murarzy szansa na rozwój zawodowy”
 • 2017 – projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”
 • 2018 – laureaci /I i V miejsce/ w Turnieju Budowlanym Złota Kielnia w zawodzie dekarz
 • 2018 – udział uczniów w projekcie „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”
 • 2018 – wprowadzenie zawodu monter stolarki budowlanej do ofert kształcenia


W ciągu swego istnienia szkoła przygotowała do pracy:

 • w budownictwie około 10000 robotników wykwalifikowanych w 20 różnych zawodach
 • około 1500 techników budownictwa w 3 specjalnościach:
 • Nasza Szkoła brała udział w Turnieju Budowlanym "Złota Kielnia". Uczestniczyliśmy we wszystkich 28 jego edycjach.
 • Uczniowie Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej brali udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.


Szkoła brała też udział w organizowanych przez MBiPMB konkursach BHP. Zwycięzcami tych konkursów byliśmy w latach:

 • 1979/80 - I miejsce
 • 1980/81 - I miejsce
 • 1987/88 - I miejsce oraz dyplom Za najwyższy poziom eliminacji szkolnych


Od wielu lat uczestniczymy też w Olimpiadach Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Największe nasze sukcesy to:

 • Rok szk. 1969/70 - II miejsce w eliminacjach rejonowych
 • Rok szk. 1974/75 - I miejsce w eliminacjach rejonowych
 • Rok szk. 1980/81 - udział w finale wojewódzkim i indywidualnie IV miejsce ucznia naszej szkoły
 • Rok szk. 1993/94 VIII miejsce w eliminacjach wojewódzkich


Nasza szkoła uczestniczy również w konkursach i imprezach ogłaszanych przez placówki oświatowe i kulturalne:

 • 1986/87 - IX Turniej "Oni tworzyli historię"- I miejsce wśród szkół zawodowych
 • 1994/95 - I miejsce wychowanka internatu w konkursie plastycznym na najciekawszą pracę o tematyce AIDS (organizatorzy: Sanepid, Kuratorium Oświaty, PCK)
 • 1996/97 - II miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku "Kazimierz Pułaski- bohater dwóch narodów"


Największe z dotychczasowych osiągnięć młodzieży z Technikum Zawodowego pięcioletniego to udział i zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną "Technik Roku". W trzech kolejnych edycjach tego konkursu na etapie wojewódzkim prace uczniów z naszej szkoły w kategorii ochrona środowiska odniosły zwycięstwo.

W roku szk. 1998/99 zwycięstwo odniosła również praca uczniów naszej szkoły w kategorii chemia. Oprócz dyplomu nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie jest indeks na Politechnikę Białostocką. Sukcesy teilustruje poniższe zestawienie:

 • 1996/97 - w kategorii "Ochrona środowiska" - I miejsce
 • 1997/98 - w kategorii "Ochrona środowiska" - I miejsce
 • 1998/99 - w kategorii "Ochrona środowiska" - I miejsce oraz W kategorii "chemia"


Szkoła prowadzi też szeroką preorientację zawodową wśród uczniów szkół podstawowych naszego miasta, zapraszając ich do szkoły, zapoznając z zawodami, jakie można zdobyć i warunkami nauki.


Oprócz tego szkoła uczestniczy w życiu społeczno- politycznym naszego kraju i regionu poprzez udział w wielu akcjach ogłaszanych i prowadzonych przez różne organy władzy, instytucje, organizacje społeczne, np. Uczniowie dwukrotnie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka (1967/68, 1977/78), brali udział w budowie Huty Katowice (1976/77),w sadzeniu drzew i krzewów (1975/76, 1977/78, 1986/87, 1987/88)w akcji przygotowania boisk sportowych do sezonu wiosenno- letniego (1986/87- "Gwardia" oraz 1986/87 i 1991/92- "Włókniarz"), są ofiarodawcami pieniędzy na budowę "Daru Pomorza" (1982/83), Szpitala Pomnika Matki- Polki (1983/84), dwukrotnie przekazali dochód z dyskoteki na Fundusz Pomocy Szkole (1984/85, 1985/86), brali udział w akcji zbierania pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii w 1989r. a od wielu lat uczestniczą w akcji "O uśmiech i radość dziecka" i przekazują zebrane przez siebie pieniądze na potrzeby PKPS.
Poza tym czynnie działają w PCK i biorą udział w ulicznych kwestach tej organizacji. Młodzież naszej szkoły włączyła się od początku "do grania" w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pana Jurka Owsiaka na terenie szkoły i miasta.
W roku szk. 1992/93 szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Osobom Uzależnionym "Droga" w Białymstoku prowadzonym przez o. Edwarda Konkola z zakonu werbistów. W ramach tej współpracy grupa uczniów z naszej szkoły remontowała nieodpłatnie pomieszczenia domu przy ul. Fabrycznej znanego pod nazwą Naszego Domu, przeznaczonego na dzienny pobyt dzieci z rodzin patologicznych naszego miasta. Dla dzieci z tych rodzin "Nasz Dom" organizuje corocznie w czasie wakacji pobyty w Jastarni - uczniowie z naszej szkoły pracowali tam jako opiekunowie- ochotnicy. Współpraca ta trwała do roku szkolnego 1997/98 włącznie.